İstanbul Teknik Kontrol

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ BELGELENDİRME PROGRAMI

Eğitim Merkezi Personel Belgelendirme Birimi tarafından tahribatsız muayene personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi amacıyla başvuruların değerlendirilmesi, belgelendirme, yenileme, yeniden belgelendirme, kapsam genişletme veya daraltma, askıya alma ve iptale ilişkin kurallar belirlemektedir

  • PBM: Personel Belgelendirme Merkezi
  • TM : Tahribatsız Muayene

– Personel Belgelendirme Merkezi Koordinatörü Tarafından Yapılır

Belgelendirme başvuruları, vasıflandırma sınavından sonra İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Hizmetleri PBM’ne yapılabilir. Belgelendirme başvuru adresi aşağıda verilmiştir:
Adres : Örnek Mahallesi Somuncu Baba Sokak Çamlıca İş Mrk. No:50 Kat:3 Ataşehir / İSTANBUL
Tel : 0216 324 36 86
Fax : 0216324 63 61
Mail info@itke.com.tr – rsari@itke.com.tr

Başvurular aşağıdakilerden bir tanesi için yapılabilir:
•İlk Belgelendirme
•Yenileme
•Yeniden Belgelendirme
•Kapsam Genişletme

İlk Başvuru
İlk belgelendirme için gerekli belgeler aşağıdadır:
•”Tahribastız Muayene Personeli Belgelendirme Talep Formu “nun doldurulmuş hali
•Sınav Merkezinin sınav sonuçları kaydındaki başarı durumunu gösterir kayıt. (Tahribatsız Muayene Sınav Sonuç Formu)
• Çalıştığı seviyede deneyimi ve çalıştığı kurumu gösterir belge veya işverenin başvuru formundaki beyanı
• Görme yeterliliğine ilişkin Görme Yeteneği Belgesi
• Kimlik belgesi fotokopisi
• Sertifika Müracaat Formu
• Fotoğraf
• Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge
• Personel Belgelendirme Teklif Formu
• İTK Belgeli Kişiler Sözleşmesi ve Taahhütname Formu
• Öğrenim durumunu gösterir belge
Yenileme
Birinci geçerlilik süresinin tamamlanmasından (5 yıl) sonra ve bundan sonraki her on yılda belge, kişinin aşağıdaki şartları yerine getirmesi şartıyla, beş yıllık yeni bir süre için, belgelendirme kuruluşu tarafından yenilenebilir.
Yenileme için gerekli prosedürü başlatma belge sahibinin sorumluluğundadır. Yenileme dosyaları, belgelendirmenin sona erme tarihinden önceki altı ay içinde sunulmuş olmalıdır. Ancak PBM belgelendirmenin sona erme tarihinden sonraki on iki ay içinde dosyaların sunulmasını kabul edebilir. Bu dönem boyunca yeniden belgelendirme sınavına girmeye izin verilmez.
Yenileme için gerekli belgeler aşağıdadır.
• “Sertifika Müracaat Formu ”nun doldurulmuş örneği
• Yenileme tarihinden önceki 12 ay içerisinde alınmış “Görme Yeteneği Belgesi”
• Önemli derecede ara vermeden çalıştığını gösterir işveren onaylı belge (Belgelendirme Başvuru Formu)
• Belgelendirme ücreti ödendi dekontu
Önemli ara vermelerle ilgili kriter karşılanmadığında yeniden belgelendirme prosedürü uygulanır.
Yeniden Belgelendirme
Sertifikanın geçerliliğinin ikinci sürecinin yani 10 yılın tamamlanmasından önce, kişi, 5 yıl veya daha az bir sürelik periyod için, aşağıda belirtilen şartları sağlamak şartıyla, PBM tarafından yeniden belgelendirilebilir.
Yeniden belgelendirme için gerekli prosedürleri başlatmak belge sahibinin sorumluluğundadır. Yeniden belgelendirme için, geçerlilik süresinin dolmasından 12 ay sonra başvuru yapılırsa, seviye 1, seviye 2 için genel sınav, özel sınav ve uygulama sınavına girip ve seviye 3 için ise bir ana yöntem sınavının tekrardan başarılı bir şekilde geçilmesi gerekmektedir. bunlardan geçilmesi gerekir.
Yeniden belgelendirme için gerekli belgeler aşağıdadır.
• “Sertifika Müracaat Formu ”nun doldurulmuş örneği
• Yeniden Belgelendirme tarihinden önceki 12 ay içerisinde alınmış “Görme Yeteneği Belgesi”
• Önemli derecede ara vermeden çalıştığını gösterir belge (Belgelendirme Başvuru Formu)
• Belgelendirildiği sertifika kapsamında gireceği yeniden belgelendirme sınavını (pratik sınavı) başarıyla geçtiğine dair Sınav Merkezinin sınav sonuçları kaydındaki başarı durumunu gösterir kayıt. (Tahribatsız Muayene Sınav Sonuç Formu)
• Sınav ücreti ödendi dekontu
• Belgelendirme ücreti ödendi dekontu
Birey belgede tanımlanan işi yapabilecek yeterlilikte olduğunu gösteren uygulama sınavını başarılı bir şekilde tamamlamalıdır. Bu sınav yeniden geçerli hale getirilecek belgenin kapsamına uygun sınav materyallerini (ISO 9712 Çizelge B.1) ve buna ek olarak, seviye 2 için, seviye 1 personelinin kullanacağı bir talimat hazırlanmasını içerir. Birey muayene edilen her bir parça için ve seviye 2 personeli de parçaların yanısıra talimat için de en az % 70 almayı başaramazsa, sınavdan en az 7 gün sonra ve 6 ay içerisinde 2 kere daha sınava girmesine izin verilir.
Kapsam Genişletme
Aynı tahribatsız muayene yöntemi için sektör değiştirilmesi veya eklenmesi durumunda seviye-1 veya seviye-2 belgesine sahip kişi sadece o yöntem için yeni sektörle ilgili özel ve pratik sınavına girmek zorunda olup aşağıdaki belgeleri sunmakla yükümlüdür.
• Tahribatsız muayene eğitimlerine katıldığını gösterir belgelerin fotokopileri
• Vasıflandırma sınavına ait belgelerin fotokopileri
• “Görme Yeteneğini Belgesi”

Başvurunun değerlendirmesini yapan İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Hizmetleri PBM Koordinatörü başvurularda eksiklik olup olmadığını kontrol eder. Başvuruda eksiklik bulunması durumunda adaya yazılı ya da telefonla haber verilerek eksik belgeleri tamamlaması istenir. Genel, özel ve pratik sınavlardaki puanları belirlenen kriterin üzerinde olan ve başvuru evrakı tam olan kişiler “PBM ”ne sunulur, komite onayından sonra adaya sertifika düzenlenir.
Eğer vasıflandırma sınavından sonra adayın deneyimi eksik ise sertifikalandırma deneyimin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilebilir, bu durumda sertifikanın geçerlilik süresi yine vasıflandırma sınav gününden itibaren 5 yıldır. Sınav sonrasında deneyimin kazanılması durumunda, sınav sonuçlarının geçerliliği iki yıldır.
Sınavda başarı gösteren kişilere, belgelendirme için gerekli diğer şartları sağlamamaları halinde kendileri için bu durum belgelendirme konusunda hak iddia etme imkanı sağlamaz.

Aday, belgelendirme için başvurduğu metot ve seviye için aşağıda belirtilen gerekli minimum sürelerde eğitim aldığını belgelemelidir.
Adayın eğitim aldığı merkez eğitim verme yetkinliğine sahip olmalıdır. Aday eğitimini İTK’ dan almış ise, eğitimine katılan personelin sınavında yer almaması için gereken önlem İTK Personel Belgelendirme Merkezi Koordinatörü tarafından alınmaktadır.

Seviye 1, Seviye 2 ve Seviye 3Eğitim Süreleri:

Aday, belgelendirmenin yapılacağı metot ve seviyede, aşağıda belirtilen sürede bir eğitim kursunu başarıyla tamamladığını ispatlamalıdır.

Çizelge 1 – En az eğitim süreleri (Seviye 1, 2 ve 3)

TM YÖnetimi Seviye 1 (Saat) Seviye 2 (Saat) Seviye 3 (Saat)
VT 40 48 24
MT  16 24 32
PT 16 24 24
RT 40 80 40
UT 40 80 40

NOT: RT için, eğitim saatleri radyasyon güvenliği eğitimini içermez

Endüstriyel deneyim, vasıflandırma sınavındaki başarıdan önce veya sonra da kazanılabilir. Deneyimin bir kısmının sınav sonrasında kazanılması durumunda, sınav sonuçlarının geçerliliği iki yıldır.
Dokümante edilen kanıtlar, işveren tarafından onaylanmış olmalıdır.
Aday sınav öncesinde, 1 aydan az olmamak şartıyla aşağıda yer alan Tablo 2’de belirtilen gerekli en az deneyim süresinin % 25’sine sahip olduğunu göstermelidir. Gerekli en az Tahribatsız Muayene deneyim süreleri aşağıdaki tablodaki gibidir:

Çizelge 2 – En az deneyim süreleri

TM Yöntemi Deneyim (Ay) a
Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3
UT, RT 3 9 18
VT, MT, PT 1 3 12
a Çalışma deneyimi, 40 saat/hafta esasına veya yasal çalışma haftası esasına dayanır. Kişi, haftada 40 saati aşan sure çalıştığı zaman, toplam saat üzerinden hesaplama yapılabilir; ancak bu deneyimi ispatlamakla yükümlüdür.

* Çizelgede belirtilen meslek yüksel okulu veya üniversitedeki bir teknik bölüm veya mühendislik veya
bilimsel çalışmayı başarıyla tamamlamış adaylar için en az deneyim süresinin detaylarını gösterir.
** Böyle olmaması durumunda süre, 2 çarpanı ile çarpanı ile çarpılmalıdır.
Kişi, seviye 2’ de deneyim süresi olmadan doğrudan Seviye 3 olarak vasıflandırılıyorsa, deneyim süresi Seviye 2 ve Seviye 3 için gerekli sürelerin toplamı kadar olmalıdır.

Deneyim süresinde olası azaltmalar uygulanabilir olduğunda, toplam azaltım, deneyim süresinin %50’sini aşmamak koşuluyla aşağıdaki gibi olmalıdır. Herhangi bir azaltım, PBM’nin onayını gerektirir.

Deneyim süresinde olası azaltma düşüldüğü zaman İTK PBM aşağıdaki unsurları dikkate alır.
• Deneyim kalitesi değişken olabilir ve beceriler deneyimin yoğunlaştığı bir ortamda daha çabuk özümlenebilir ve aranan belgelendirme ile ilgili yüksek bir dereceye sahip olabilir.
• Kazanılan deneyim, iki veya daha fazla TM yüzey yöntemi olduğunda, örneğin MT, PT ve VT, bir TM yönteminde kazanılan deneyim bir veya birden fazla diğer yüzey yöntemlerinde kazanılan deneyim için tamamlayıcı olabilir.
• Hali hazırda geçerli olan belgelendirme için bir TM yönteminin bir sektöründe deneyim, aynı TM yönteminin farklı bir sektöründeki deneyime tamamlayıcı olabilir.
• Adayın sahip olduğu eğitimin seviyesi ve kalitesi de düşünülmelidir. Bu, kısmi olarak seviye 3 personel için de geçerlidir, fakat diğer seviyeler için de uygulanabilir.
Çalışma deneyimi için gerekli olan kredi, TS EN/ISO 9712 ’de yer alan iki veya daha fazla TM yönteminde eş zamanlı olarak, aşağıdaki şekilde toplam gerekli deneyim sürelerinde yapılan bir azaltma dikkate alınarak kazanılabilir.
• İki muayene yöntemi: Toplam gerekli sürede %25 azalma,
• Üç muayene yöntemi: Toplam gerekli sürede %33 azalma,
• Dört veya daha fazla muayene yöntemi: Toplam gerekli sürede %50 azalma.
Bütün durumlarda, aday belgelendirilmek istediği her bir muayene yöntemi için Çizelge 2’de verilen deneyim süresinin en az %50’sine sahip olduğunu göstermelidir.
Bütün durumlarda, aday belgelendirilmek istediği TM yöntemi ve sektör kombinasyonları için gerekli deneyimin yarısına sahip olduğunu ve bu sürenin asla bir aydan daha az olmadığını ispatlamalıdır.
Belgelendirme, belirli uygulamalara (kalınlık ölçme veya otomatik muayene gibi) yönelik olarak sınırlandırıldığı zaman, deneyim süresi 1 aydan aşağı olmayacak şekilde %50’ye kadar azaltılabilir.
Uygulama deneyiminin %50’sine kadarlık bir kısmı, süresi en fazla 5 faktör ağırlıklı olan uygun bir uygulama kursuyla kazanılabilir. Bu yöntem ISO 9712 Madde 7.3.3.4’te açıklananlarla birlikte kullanılmalıdır. Kurs, sık karşılaşılan muayene sorunlarının pratik çözümlerine yoğunlaşmış olmalı ve bilinen kusurlu numunelerin muayenesinin önemli bir kısmını içermelidir. Kurs programı belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanmış olmalıdır.
Endüstriyel sektörler aşağıdaki gibidir:

1) Metal imalatı (c, f, t, w ve wp birleşik)
2) Donanım, tesis ve yapı alanlarındaki hizmet sektörü (c, f, w, t, wp ve diğer parça sektörleri birleşik)

Aday, aşağıda belirtildiği şekilde, yeterli derecede görme şartlarına sahip olduğunu gösteren belgeli kanıtları sunmalıdır.
a-Yakın görüş düzeltilmiş veya düzeltilmemiş olarak, en az bir gözle, 30 cm veya daha yakında olmamak üzere en az Jaeger No. 1’lik veya Times Roman N.4.5 veya eşdeğeri harfleri (1,6 mm yüksekliğine sahip harfleri) okuyabilmelidir.
b-Renk görüşü; aday, işveren tarafından belirtilen ilgili TM metodunda, kullanılan renkler arasındaki kontrastı veya grinin tonlarını ayırt edebilir ve fark edebilir yeterlilikte olmalıdır.
Belgelendirme kuruluşu, uygun bir alternatifle, a) bendindeki şartların değiştirilmesini düşünebilir.
Belgelendirmeyi takiben, yakın görme keskinliğinin muayeneleri her yıl yapılmalı ve işveren tarafından onaylanmalıdır.

Karar Verici, belgelendirilecek kişinin tüm belgelerini değerlendirir. Belgelendirme ile ilgili şartlarını sağlayan adaylar için belgelendirme kararı verilir.
Belgelendirme kararında görev alacak olan Karar Verici, adayın eğitim ve sınavında görev almamış olan kişiler arasından seçilir.
Belgeler, adayın müracaat ettiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde kendisine posta yoluyla gönderilir.

Belgelendirilen kişi, belgelendirildiği sektörlerin dışında İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Hizmetleri PBM’de belgesinin kapsamı genişletilir. Bunun için, adayın eğitim, sınav ve görme yeteneği belgelerini ibraz etmesi gerekir.
Belgelendirilen kişi belgelendirildiği sektörlerde çalışmaması durumunda, kapsamı çalıştığı sektör göz önüne alınarak daraltılır. Kapsam daraltma, belge sahibinin ve/veya işverenin beyanı, PBM tarafından belgelendirilmiş kişi ve kuruluşu aranarak veya herhangi bir ihbar alınması durumunda da yapılabilir.

Eğitime katılan adaylara kendi talepleri halinde, sınava katılmamaları, sınavda başarısız olmaları durumunda veya sertifika düzenleninceye kadar geçen sürede kullanmaları için eğitim belgesi düzenlenir. Bu belge düzenlenmeden önce adayların devamlılık, derslere katılımları, quizlerdeki başarıları, deneylerde, talimat hazırlamada ve raporlamada gösterdikleri performans değerlendirilir. Değerlendirmesi olumlu ve başarılı ve bulunan adaylara “Tahribatsız Muayene Eğitim Belgesi” verilir.

İTK PBM, yeni bir sektör oluşturulduğunda veya kendi programı içinde henüz kapsama alınmamış bir TM yönteminde, belgelendirme planladığında bu sektör veya yöntem için sistemin başlamasına izin verebilir. PBB yeni yöntemi veya sektörün uygulanmaya konulmasından sonra 5 yılı aşmayan bir sürede uygun vasıflı personeli vasıflandırma sınavlarına not verilmesi, denetlenmesi ve yönetilmesi amacıyla sınav sorumlusu olarak geçici olarak atayabilir. Bu 5 yıllık uygulama süresi, PBB tarafından ISO 9712’nin yeterlilik ve belgelendirme şartlarını karşılamayan adayların belgelendirilmesinde araç olarak kullanılmaz.
Sınav sorumlusu olmak için aşağıdaki vasıflara sahip olmak gerekmektedir.
• TM prensipleri konusunda bilgili ve sektörle ilgili özel bilgiye sahip olmak,
• TM yönteminin uygulanması ile ilgili endüstriyel deneyime sahip olmak,
• Sınavları yapabilecek yetenekte olmak,
• Sınav sonuçlarını ve soruları yorumlayabilecek nitelikte olmak.
Atama tarihinden sonraki iki yıl içinde, bu sınavı yapanlar, ISO 9712 madde 11.3.1’de tarif edilen yeniden belgelendirme için şartları sağlayan belgeye sahip olmalıdır.

Tahribatsız Muayene Personeli’nin gözetimi aşağıdaki iki şekilde de gerçekleştirilmektedir.
TS EN ISO 9712 “Tahribatsız Muayene – Tahribatsız Muayene Personelinin Vasıflandırılması ve Belgelendirilmesi” standardının gerekliliği olarak belgeli Tahribatsız Muayene Personeli’nden her sene; görme yeterliliğin devam ettiğine dair göz raporu ve Tahribatsız Muayene konusunda kesintisiz çalıştığına dair deneyim kayıtları istenir. Belgeli kişinin bu iki dokümanı göndermemesi halinde bu kişinin belgesi iptal edilir.
Bu dokümanda belirtilen şartlar kapsamında Tahribatsız Muayene Personeli kategorisinde belgelendirilen kişiler belgelerinin geçerlilik süresi boyunca en az bir kez olmak üzere gözetim amacıyla izlemeye alınır.

Belgenin Askıya Alınması
Belgenin askıya alınması aşağıdaki nedenlerle olabilir:
 Belgelendirilmiş kişinin “İTK PBM Belgeli Kişiler Sözleşmesi ve Taahhütnamesi” ndeki yükümlülükleri yerine getirmemesi,
 Belgelendirilmiş kişinin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
 Belgelendirilmiş kişinin belge kullanım şartlarına uymaması, TÜRKAK ve/veya İTK Personel Belgelendirme Merkezi belge ve logolarının yanlış kullanılması
İTK Personel Belgelendirme Merkezi, belgenin askıya alınması kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak “İTK PBM Belgeli Kişiler Sözleşmesi ve Taahhütnamesi” ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınması kararı ile belge kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde İTK Personel Belgelendirme Merkezi’ ne iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda, kayıp ilanını bir dilekçe ile İTK Personel Belgelendirme Merkezi’ ne bildirmesi istenir.
Askıya alınma süresince, belge sahibi belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belgenin askıda kalma süresi boyunca İTK Personel Belgelendirme Merkezi’ nin her türlü hakkı saklıdır. İTK Personel Belgelendirme Merkezi, belgenin askıya alınması ile ilgili kararlar, internet sitesinde gerekçesiyle birlikte yayınlama hakkına sahiptir. Belgenin askıya alma nedeninin giderildiği kanıtlandığında, Karar Verici kararı ile belge askıdan kaldırılır

Belgenin İptali
Belgenin iptali aşağıdaki nedenlere olabilir:
 Belgelendirilen kişinin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
 Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
 Belgelendirilen kişinin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak İTK Personel Belgelendirme Merkezi’ ni eksik veya yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
 Belgelendirilen kişinin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yapılmasına izin vermesi,
 Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,
 Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.
Karar Verici tarafından alınan belgenin iptali ile ilgili karar, “Personel Belgelendirme Karar Sonuç Listesi” ne kaydedilir ve söz konusu kişi bilgilendirilir. Durum “Belge Takip Listesi” ne de kaydedilir.
İTK Personel Belgelendirme Merkezi, belgenin iptali kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak “İTK PBM Belgeli Kişiler Sözleşmesi ve Taahhütnamesi” ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin iptali kararı ile belge kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde İTK Personel Belgelendirme Merkezi’ ne iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle kişi yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile İTK Personel Belgelendirme Merkezi’ ne bildirmesi istenir.
Belgesi iptal edilen kişi, yeniden başvuruda bulunduğunda ilk belgelendirme başvuru prosesi uygulanır.
Ayrıca, tahribatsız muayene personeli belgelendirmesi ile ilgili olarak; belge sahibi kişinin uygulamalarını belirlenen teknik esaslara uymaksızın yaptığının, yetkilerinin dışına çıktığının, belge kapsamında olmayan konularda belgesini kullandığının veya talimatın diğer hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde de söz konusu objektif deliller ilgili kişiye ait Tahribatsız Muayene vasıflandırma belgesinin geçersiz kılınması amacıyla Karar Verici’ye yazılı olarak sunulur ve belgesi iptal edilir.
Bu iptal gerekçelerine bağlı olarak, Personel Belgelendirme Merkezi kararınca Tahribatsız Muayene vasıflandırma belgesi iptal edilen kişi, belgenin aslını iptal tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Hizmetleri PBM’ye iade etmekle yükümlüdür. Bu kişilerin ismi Belge Takip Listesinden çıkarılır ve ilgili kişiye yazılı olarak bildirim yapılır. Bu durum için İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Hizmetleri PBM’ye belirlenen yeniden geçerli kılma şartına göre, Tahribatsız Muayene vasıflandırma belgesi iptal edilen kişi tekrar belge sahibi olmak istiyor ise,
• En erken 1 yılın sonunda belgelendirme başvurusunda bulunabilir ve
• Eğitim ve sınav da dahil olmak üzere ilk belgelendirme kurallarına tabi tutulur.
Belgeli kişinin görme yeteneğine bağlı olarak görevini gerçekleştiremediğinin objektif delilleriyle birlikte tespit edilmesi durumunda, söz konusu objektif deliller ilgili kişiye ait belgesinin geçersiz kılınması amacıyla Personel Belgelendirme Merkezi’ne yazılı olarak sunulur ve belgesi iptal edilir.
Bu iptal gerekçesine bağlı olarak, Karar Verici kararınca Tahribatsız Muayene vasıflandırma belgesi ptal edilen kişi, belgenin aslını iptal tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Hizmetleri PBM’ye iade etmekle yükümlüdür. Bu kişilerin ismi Belge Takip listesinden çıkarılır ve ilgili kişiye yazılı olarak bildirim yapılır. Bu durum için İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Hizmetleri PBM’nce belirlenen yeniden geçerli kılma şartına göre, belgesi iptal edilen kişi tekrar belge sahibi olmak istiyor se,
• Yeniden belgelendirme sınavına tabi tutulur ve
• Görme yeteneğini kaybettiği süre içerisinde herhangi bir şekilde Tahribatsız Muayene ile ilgili faaliyeti olmadığını ve bundan doğabilecek sorumlulukların kendisine ait olduğunu taahhüt eder.
Kişinin önemli derecede ara vermesi durumunun ardından belgelendirmenin yeniden geçerliliği için kişi, tekrar belgelendirme sınavını geçmelidir. Belgelendirme, yeniden geçerlilik tarihinden itibaren 5 yıllık yeni bir periyod için geçerlidir.
Önemli derecede ara belgelendirildiği sektör ve metotta kendi seviyesine karşılık gelen pratik uygulamalarını
a- Sürekli olarak 1 yıldan fazla veya
b- İki yıldan daha fazla süreli, iki veya daha fazla sayıda aralıklarla
engelleyen faaliyet değişikliği ve işten uzaklaşmalar olarak değerlendirilir. Yasal tatiller, raporlu olunan süreler veya otuz günden az olan kurs süreleri, ara hesaplamasında dikkate alınmaz

Belge almak için başvuran kişiler, bu talimat hükümlerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. Belge kullanma hakkı kişinin, kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, şartname ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Hizmetleri PBM’nce Tahribatsız Muayene Personeli olarak sınava giren veya belgelendirilen kişi İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Hizmetleri PBM’nin kararlarına ilişkin itirazlarını bunların tebellüğü tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde İTK PBM’ ye yazılı olarak bildirebilir. Söz konusu itirazın incelenmesinden sonra alınan karar yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.

Tahribatsız Muayene Personeli sertifika sorgulamaları için sertifikasorgulama@itke.com.tr adresine mail atınız …

PBM-FR-03 İTK Belgeli Kişiler Sözleşmesi ve Taahhütname Formu.Rev.02 için tıklayınız.

2022 YILI 1.DÖNEM TAHRİBATSIZ MUAYENE EĞİTİM PROGRAMI

  Tahribatsız Muayene Yöntemi   Eğitim tarihi  Sınav Tarihi     Eğitim Ücreti   Sınav ve Serifika Ücreti
 TUV NORD  İstanbul Teknik Kontrol
 Radyografik Muayene Seviye 1+2+3  14.Mart-29.Mart/2022  İlerde Belirlenecek  RT  Seviye 1 2.700,00 TL + KDV  600 € + KDV  1.500,00 TL + KDV
 30.Mart-02.Nisan/2022 2  3.500,00 TL + KDV
3  5.700,00 TL + KDV  * 650 € + KDV  1.800,00 TL + KDV
 Ultrasonik Muayene Seviye 1+2+3  09.Mayıs-25.Mayıs/2022  İlerde Belirlenecek UT  Seviye 1  2.700,00 TL + KDV  600 € + KDV  1.500,00 TL + KDV
2  3.500,00 TL + KDV
 26.-30.Mayıs/2022 3  5.700,00 TL + KDV  * 650 € + KDV  1.800,00 TL + KDV
 Manyetik Parçacık Muayenesi Seviye 1+2+3  27.Haziran 01.Temmuz /2022    İlerde Belirlenecek MT   Seviye  1 1.700,00 TL + KDV 600 € + KDV  1.500,00 TL + KDV
 2  2.150,00 TL + KDV
 04-08.Temmuz/2022  3  4.300,00 TL + KDV  * 650 € + KDV  1.800,00 TL + KDV
 Penetrant Muayenesi Seviye 1+2+3  18-21.Nisan /2022  İlerde Belirlenecek PT    Seviye  1  1.700,00 TL + KDV  600 € + KDV  1.500,00 TL + KDV
 2  2.150,00 TL + KDV
 22.-26.Nisan/2022  3  4.300,00 TL + KDV  * 650 € + KDV  1.800,00 TL + KDV
 Görsel Muayene Seviye 1+2+3 04.-07.Nisan /2022  İlerde Belirlenecek VT  Seviye  1  1.700,00 TL + KDV  600 € + KDV   1.500,00 TL + KDV
 2  2.150,00 TL + KDV
 09-12. Nisan /2022  3  4.300,00 TL + KDV  * 650 € + KDV  1.800,00 TL + KDV
 RT2(FAS)  18.Mart-29.Mart/2022  İlerde Belirlenecek  RT  Seviye  2  3.250,00 TL + KDV  600 € + KDV  1.500,00 TL + KDV
 Z-Temel Eğitim  26.Nisan 30. Mayıs /2022  İlerde Belirlenecek    Z Temel Eğitim  5.200,00 TL + KDV  * 650 € + KDV  1.800,00 TL + KDV

Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirme Talep Formu İndir

Göz Muayene Formu İndir

Başvuruların kesinleşebilmesi için; eğitim ve sınav ücretlerinin, eğitim başlamadan önceki hafta içerisinde, Salı gününe kadar İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Hizmetleri ve Tic.Ltd.Şti. ‘nin, Garanti Bankası-Üsküdar
Şubesi TR19 0006 2000 1660 000 6299214 IBAN No’lu hesaba veya ziraat Bankası-Örnek Şubesi TR19 0001 0021 2365 9495 3950 01 (TL) IBAN No’lu hesaba yatırılması zorunludur. Eğitimler; İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Hizmetleri ve Tic.Ltd.Şti. Eğitim merkezinde yapılacaktır. İTK Sertifikası için sınavlar İTK personel belgelendirme birimince, TÜV Sertifikası için sınavlar Zertifizierungsstelle für
ZfP-Personal der TÜV NORD Systems tarafından yapılacak ve başarılı olanlara sertifika düzenlenecektir. Sertifikalandırma, alınan eğitimin kapsamına bağlı olarak;
Kaynaklı imalat sektörü veya çoklu sektör (kaynaklı imalat, makine, döküm, dövme) olarak yapılacaktır. Katılımcıların eğitim bitim tarihinde itibaren iki senelik süre içerisinde TÜRKAK veya TÜV NORD Systems Logolu
sertifika talep etme hakları saklıdır. TÜV NORD sertifikası PED 2014/68 EU yönetmenliğine uygundur. Eğitim ve sınav dili Türkçe’ dir. İsteğe bağlı olarak sertifikalar Almanca, ingilizce ve Türkçe olarak bastırılabilir.
Not: Gerekli görülmesi durumunda, eğitim ve sınav tarihlerinde değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.

Not: Eğitimler kontenjana göre açıldığından dolayı tarihlerde değişiklik olabilir.
İLETİŞİM:
Gökhan BOSTANCI Dipl.-Ing. H.Reşat SARI
İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Hizmetleri Belgelendirme Koordinatörü İstanbul Teknik Kontrol Sınav Merkezi Müdürü
Tel : 0 216 324 36 86
Fax : 0 216 324 63 61
gbostanci@itke.com.tr
rsari@itke.com.tr

Firmamız EN ISO 9712’e göre TUV NORD ve İstanbul Teknik Kontrol üzerinden sertifikalandırma yapmaktadır. Bu doğrultuda katlımcılar eğitim sonrası isteklerine göre TÜV NORD ya da İstanbul Teknik Kontrol üzerinden, sınava girerek başarılı oldukları taktirde sertifikalandırılabilirler. TUV NORD Dakks, İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Hiz. Türkak üzerinden EN ISO 17024

*) Eğer katılımcı TÜV NORD tarafından geçerli, Seviye 2 Sertifikaya sahipse bu durumda Seviye 3 Sınav ve Sertifika ücreti 600 EURO+KDV olur. • ISO 9712 ye göre direk seviye 3 eğitimine katılacaklar, seviye 1 ve 2 eğitimine katılmak zorundadır. Seviye 1 ve 2 eğitim + sınav ve sertifika ücretleri ayrıca temin edilecektir. • Eğitim süreleri katılımcıların tecrübe, eğitim ve becerilerine göre ISO 9712 deki oranda uzatılıp kısaltılabilir. ** Seviye I ve Seviye I+II katılımcıları için Sınav ve Sertifika ücreti 550 € + KDV

TS EN ISO 9712 Kapsamında yapılacak VT, PT, MT, RT ve UT (Seviye I, II, III) eğitimlerinde katılacak personel sayısına göre

Eğitim Merkezi Adresi:
Örnek Mahallesi Somuncu Baba Sokak Çamlıca İş Mrk. No:50 Kat:4 Ataşehir / İSTANBUL
www.itke.com.tr/